VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY
MTS Akademie

Organizátor: Mgr. Zdeněk David, IČ: 74776029, se sídlem U jezera 2043/10, 155 00 Praha – Stodůlky
(Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 17.2.2009, Č.j.: ŽIO/18210/2009/ZACH, Úřad městské části Praha 9)

Všeobecné a obchodní podmínky

pro pořádání sportovních lekcí, kurzů, akcí a školení a poskytování služeb osobního charakteru prostřednictvím rezervací a objednávek sportovních lekcí, kurzů, akcí a školení umístěných na internetové adrese https://www.mtsakademie.cz (dále jako webové stránky) a https://mtsakademie.inrs.cz/rs/ (dále jako on-line rezervační systém).

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné a obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako “občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě registrace do on-line rezervačního systému a následných objednávek sportovních lekcí, kurzů, akcí či školení uzavřené mezi organizátorem uvedeným výše v záhlaví (dále jako “organizátor”) a fyzickou osobou (dále jako “klient”) prostřednictvím webových stránek https://www.mtsakademie.cz a on-line rezervačního systému https://mtsakademie.inrs.cz/rs/.

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit služby od organizátora, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění všeobecných a obchodních podmínek může organizátor měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných a obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace klienta provedené na stránce on-line rezervačního systému může klient přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní (dále jen “uživatelský účet”) může klient provádět objednávání a rezervaci veškerých sportovních služeb MTS Akademie. On-line rezervační systém neumožňuje provádět objednávání a rezervaci služeb bez předchozí registrace.

2.2. Při registraci na stránce on-line rezervačního systému a při objednávání a rezervaci služeb je klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je klient při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené klientem v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou organizátorem považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Klient není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Organizátor může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy klient svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá nebo v případě, kdy klient poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně všeobecných a obchodních podmínek).

2.6. Klient bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení organizátora, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace služeb umístěná na webových stránkách je informativního charakteru a organizátor není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové stránky obsahují informace o nabízených službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách. Tímto ustanovením není omezena možnost organizátora uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Pro objednání služby se klient přihlásí do on-line rezervačního systému, kde si v rezervačním kalendáři vybere službu, o kterou má zájem. Klikne na tlačítko „Rezervovat“ a dále pokračuje dle pokynů rezervačního systému:

3.3.1. Vyplní rezervační formulář

3.3.2. Zvolí způsob platby (1. lekce zdarma, z kreditního konta, z permanentky, on-line pomocí platební brány apod.)

3.4. Rezervace na vybranou službu (dále jako “objednávka”) je dokončena zaplacením vybrané služby. Údaje uvedené v objednávce jsou organizátorem považovány za správné. Organizátor neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení klientovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty klienta uvedenou v uživatelském účtu (dále jako “elektronická adresa klienta”).

3.5. Smluvní vztah mezi organizátorem a klientem vzniká doručením přijetí objednávky, jež je organizátorem zasláno klientovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty klienta.

3.6. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí klient sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena služeb a platební podmínky

4.1. Cenu služeb dle objednávky může klient uhradit organizátorovi následujícími způsoby:

 1. Bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního systému GoPay.
 2. Bezhotovostně bankovním převodem prostřednictvím platebního systému GoPay.
 3. Bezhotovostně platebním tlačítkem prostřednictvím platebního systému GoPay.
 4. Bezhotovostně bankovním převodem na účet organizátora.

4.2. Organizátor nepožaduje od klienta zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.3.2. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu služby předem.

4.3. V případě bezhotovostní platby je klient povinen uhrazovat kupní cenu služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek klienta uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet organizátora.

4.4. Případné slevy z ceny služeb poskytnuté organizátorem klientovi nelze vzájemně kombinovat.

4.5. Organizátor vystaví klientovi za platby prováděné na základě objednávek daňový doklad – účtenku. Účtenka je automaticky generována on-line rezervačním systémem a je klientovi vystavena po uhrazení a spárování (u platby bankovním převodem). Klient své účtenky nalezne ve svém uživatelském profilu pod záložkou “Účtenky”. Po předchozí dohodě může organizátor vystavit také fakturu a zaslat ji elektronickou poštou na elektronickou adresu klienta.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Odstoupení od kupní smlouvy (zrušení rezervace) provede klient tak, že se přihlásí do svého uživatelského účtu v on-line rezervačním systému, najde si v rezervačním kalendáři službu, na kterou se přihlásil a klikne na tlačítko „Zrušit rezervaci“. Systém ho následně automaticky a intuitivně provede celým procesem odhlášení. Rušení jakékoliv služby písemnou formou ze strany klienta se nevyžaduje.

5.2. Od kupní smlouvy lze odstoupit následovně:

5.2.1. U 60 minutových sportovních lekcí (skupinové tréninky, individuální tréninky, senior 65+ atd.) je možné odstoupit od kupní smlouvy do 14 hodin před začátkem samotné lekce s vrácením 100% částky za zakoupenou službu. Ve lhůtě kratší než 14 hodin před začátkem lekce již není možné od kupní smlouvy ze strany klienta odstoupit. Klient však za sebe může poslat někoho jiného a o takovéto skutečnosti nemusí informovat organizátora.

5.2.2. U sportovních kurzů, akcí a školení, které zpravidla trvají několik dní a mají pevně stanovený termín (od-do), je možné odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní před započetím objednané služby s vrácením 100% částky za zakoupenou službu. Ve lhůtě kratší než 14 dní již není možné od kupní smlouvy ze strany klienta odstoupit. Klient však za sebe může poslat někoho jiného a o takovéto skutečnosti musí informovat organizátora elektronickou cestou nejpozději 7 dní před začátkem objednané služby.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

6. Dodání služby

6.1. Služba je dodána prostřednictvím sportovní lekce, kurzu, akce či školení vedené sportovním trenérem, instruktorem či školitelem v jasně daném rozsahu (datum/hodina začátku a datum/hodina konce), v pravidelném čase a místě komunikovaném při objednávce.

6.2. Organizátor nezodpovídá za tréninky, které jsou zrušeny nebo zkráceny z důvodu špatného počasí a klient nemá právo za ně požadovat finanční nebo jinou náhradu.

6.3. Organizátor si vyhrazuje právo v nutných případech upravovat datum či čas sportovních lekcí, kurzů, akcí či školení. Klient má při podstatné úpravě data či času začátku lekce, kurzu, akce či školení ze strany organizátora právo požadovat po organizátorovi odstoupení od kupní smlouvy.

6.4. Nevyužitá služba nebo její část není vratná v peněžních prostředcích, a to z jakýkoliv důvodů. Jedinou výjimkou je situace popsaná v čl. 5 Odstoupení od kupní smlouvy.

6.5. Nevyčerpané tréninky z různých sportovních kurzů (nejedná se o jednorázové 60 minutové sportovní lekce) je možné za doby trvání kurzu nahrazovat na souběžně probíhajících kurzech stejné nebo nižší úrovně. Náhrady je možné čerpat i dopředu před plánovanou absencí.

6.6. Nevyčerpané tréninky není z kapacitních důvodů možné nahrazovat po datu posledního tréninku kurzu.

6.7. V případě absence z důvodu nemoci či zranění je možné aktuální sportovní kurz ukončit a zakoupit sportovní kurz nový. Klient kontaktuje organizátora elektronickou cestou (e-mailem) nejpozději do 2 týdnů od onemocnění a zároveň doloží potvrzení od lékaře. Na lékařském potvrzení musí být čitelné datum onemocnění či úrazu a předpokládaná délka neschopnosti cvičení. Klient obdrží od organizátora slevu za počet tréninků, který nemohl od data uvedeného v lékařské zprávě až do posledního data tréninku absolvovat, poníženou o administrativní poplatek 250 Kč. Sleva je poskytnuta formou slevové poukázky, která je platná po dobu uvedenou na poukázce na jakýkoli další kurz. Slevovou poukázku lze převést či darovat někomu jinému bez nutnosti oznámení této skutečnosti organizátorovi.

6.8. V případě absence delší než tři tréninky v kurzu, jejíž důvod není doložitelný osobní lékařskou zprávou, je možné požádat organizátora o individuální nabídku ceny nového/jiného sportovního kurzu.

6.9. V obou výše jmenovaných případech se vždy jedná o zakoupení celého sportovního kurzu.

6.10. V obou výše jmenovaných případech je alternativně možné zakoupený kurz zdarma převést na jiného klienta, a to za předpokladu, že jeho kondice je odpovídající dané úrovni sportovního kurzu, případně faktu, že kurz již začal a sportovní úroveň skupiny se od data začátku kurzu zvýšila. Možnost převést se vztahuje pouze na zakoupený kurz. V případě účasti jiného klienta na jiném, než zakoupeném kurzu, je nutno uhradit individuálně nabídnutou cenu celého nového sportovního kurzu.

6.11. Úhrada pouze části sportovního kurzu není možná z důvodu zachování koncepce návaznosti tréninků.

7. Reklamace služby

7.1. V případě nespokojenosti s úrovní objednané služby je možné službu reklamovat; za současného uvedení důvodu reklamace a prokázání nesouladu s objednávkou.

7.2. Reklamace probíhá nejpozději do 14 kalendářních dnů od data konce sportovní lekce, kurzu, akce či školení, a to písemnou formou doporučeným dopisem na adresu provozovny: MTS Akademie (Mgr. Zdeněk David), U jezera 2043/10, 155 00 Praha.

7.3. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní. V případě kladného vyřízení reklamace jsou peněžní prostředky do 14 dní vráceny na účet klienta.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Organizátor je povinen zajistit odpovídající trenérské vedení, rozsah, čas a místo konání služeb dle objednávky.

8.2. Organizátor je povinen dbát na kvalitu poskytovaných služeb i profesní zdatnost osob, které služby klientům poskytují.

8.3. Klient bere na vědomí, že se sportovních aktivit (služeb) účastní na své vlastní nebezpečí.

8.4. Klient svou rezervací (objednávkou) stvrzuje, že jeho aktuální zdravotní stav odpovídá požadavkům a nárokům sportovní lekce, kurzu, akce či školení příslušné sportovní úrovně.

8.5. Organizátor nenese odpovědnost za škody na zdraví nebo jinou újmu vzniklou v průběhu lekce, kurzu, akce či školení.

8.6. Organizátor doporučuje klientům před započetím sportovní lekce, kurzu, akce či školení absolvovat preventivní prohlídku u praktického nebo sportovního lékaře a mít uzavřeno úrazové pojištění.

8.7. Klient má povinnost informovat organizátora o jakékoliv změně svého zdravotního stavu a přizpůsobit jí intenzitu svého tréninku nebo další účast na sportovní lekci, kurzu, akci či školení.

8.8. Klient je povinen dodržovat pokyny trenéra.

8.9. V případě, že si klient není jistý svým zdravotním stavem, ale přesto by chtěl začít cvičit, je vhodné vyplnit a odeslat mezinárodně uznávaný PARQ dotazník, který je volně přístupný na webových stránkách https://www.mtsakademie.cz

 • Řekl Vám někdy lékař, že máte problémy se srdcem, a že byste se měl/a věnovat pouze takovým pohybovým činnostem, které Vám doporučí?
 • Cítíte při pohybové aktivitě bolest na hrudníku?
 • Měl/a jste minulý měsíc bolesti na hrudníku i bez pohybové aktivity?
 • Ztrácíte rovnováhu z důvodu závratě nebo jste někdy ztratil/a vědomí?
 • Máte problémy s klouby nebo kostmi (například bolesti páteře, kolen, kyčlí) a stav se horší při provádění pohybové aktivity?
 • Předepisuje Vám lékař léky na krevní tlak nebo srdce?
 • Znáte nějaký jiný důvod, proč byste neměl/a provádět pohybovou činnost? (pozn. organizátora: astma, cukrovka, silná nadváha, vážný úraz v minulosti aj.)

8.10. Pokud na jednu či více otázek klient odpoví ANO, je povinen organizátorovi předložit potvrzení od lékaře o vhodnosti vykonávání sportovní pohybové aktivity.

8.11. Organizátor pořádá tréninky ve veřejných prostorách a prostranstvích (nejčastěji městské parky) a nenese odpovědnost za kvalitu a stav povrchu a míst, kde se tréninky konají.

8.12. Je vždy na osobním uvážení klienta, jak přizpůsobit dynamiku cvičení kvalitě a stavu povrchu či povětrnostním a klimatickým podmínkám.

8.13. Klient má povinnost o vnímaných rizicích veřejných prostor nebo klimatických podmínek neprodleně informovat trenéra.

8.14. Klient má povinnost hlídat si své osobní věci a odkládat si je pouze na místo, které k tomu výslovně určil organizátor.

8.15. Organizátor je povinen přiměřeně zabezpečit odložené osobní věci klienta. Z odpovědnosti organizátora za škodu na věcech odložených a vnesených je vyloučena povinnost k náhradě škody vzniklé na penězích, platebních kartách, cenných papírech, listinách, ceninách a špercích.

8.16. Tréninku je zakázáno účastnit se pod vlivem alkoholu, návykových a jiných povzbuzujících látek.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, případně datum narození (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů organizátorem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li klient jinou možnost, souhlasí také se zpracováním osobních údajů organizátorem pro účely zasílání marketingových akcí a obchodních sdělení klientovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při rezervaci/objednávce provedené z webového rozhraní on-line rezervačního systému) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat organizátora o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů klienta může organizátor pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob vedoucích lekce, kurzy, akce či školení nebudou osobní údaje organizátorem, bez předchozího souhlasu klienta, předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se klient domníval, že organizátor nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

9.8.1. Požádat organizátora nebo zpracovatele o vysvětlení.

9.8.2. Požadovat, aby organizátor nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu organizátor povinen tuto informaci předat. Organizátor má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem organizátora na elektronickou adresu klienta a dále souhlasí se zasíláním marketingových a obchodních sdělení organizátora na elektronickou adresu klienta.

10.2. Klient souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup v on-line rezervačním systému a na webové stránce možné provést a závazky organizátora z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač klienta, může klient souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Ostatní ustanovení

11.1. Pokud je klientem MTS Akademie dítě (např. Dětský sportovní klubík), je potřeba poslat elektronickou formou (e-mailem) naskenované (vyfocené) podepsané prohlášení zákonného zástupce, které je k dispozici na https://www.mtsakademie.cz.

11.2. Potvrzení je potřeba dodat nejpozději 24 hodin před zahájením lekce, kurzu, akce či školení.

11.3. Pokud nebude klientem potvrzení dodáno, dítě nebude vpuštěno na příslušnou lekci, kurz, akci či školení, a to bez jakékoliv náhrady.

11.4. Pokud je klientem MTS Akademie student a rád by uplatnil slevu vyplývající se statusu studenta, je potřeba zaslat oskenovaný (vyfocený) doklad jednoznačně prokazující status studenta(ISIC, studentský průkaz apod.) elektronickou cestou (e-mailem) organizátorovi.

11.5. Pokud student k datu zahájení sportovní lekce, kurzu, akce či školení nedosáhl plnoletosti, je potřeba poslat elektronickou cestou (e-mailem) naskenované (vyfocené) podepsané prohlášení zákonného zástupce, které je k dispozici na https://www.mtsakademie.cz.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována organizátorem v elektronické podobě a není přístupná.

12.2. Kontaktní údaje pořadatele: adresa pro doručování MTS Akademie (Mgr. Zdeněk David), U jezera 2043/10, 155 00 Praha. Adresa elektronické pošty zdenek(zavináč)mtsakademie.cz, telefon 722 900 026.

12.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce klienta, resp. na adresu uvedenou na webové stránce organizátora.

VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA URČOVÁNÍ TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK A ZMĚNY OBSAHU BEZ PŘEDEŠLÉHO UPOZORNĚNÍ. PROSÍM NAVŠTIVTE TUTO STRÁNKU VŽDY PŘI KAŽDÉM NÁKUPU.